http://static.guim.co.uk/sys-images/Guardian/Pix/pictures/2009/8/10/1249897376796/Human-eye-001.jpg
در انیستستو تحقیقات سلولهای بنیادی نیوکسل - بریتانیا , سلولهای بنیادی رشد داده شده در غشاء آمنیوتیک برای 7 بیمار نابینا مورد استفاده قرار گرفت .مردی که 14 سال قبل به علت میانچیگری در یک نزاع با پاشیده شده آمونیاک در چشمش کم بینا شده بود با این روش بینایی خود را بدست آورد.در این روش درمانی سلولهای بنیادی از چشمان سالم بیمار گرفته شده و سپس بر روی غشاء آمنیوبیک(که عموما در پانسمان سوختگیها مورد استفاده است) قرار گرفته و به چشم بیمار منتقل میشوند. 6 ماه بعد از عمل شواهد نشان از بازگشت بینایی بیمار به شرایطی عادی را نشان داد.
به نقل از guardian.co.uk

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati