نرم افزارهایی که با نام transformation packs of windows 7 for XP & Vista ارائه می شوند اغلب فایل های حیاتی ویندوز شما را دستکاری می کنند .برای جلوگیری از این امر به شما windows 7 like notifications and icons را پیشنهاد می کنم که با استفاده از windows 7 user32.dll ،در ویندوز xp شما فایل مورد نظر را کپب میکند و فایل های سیستمی شما را تغییر نمی دهد.بدین صورت شما ایکون های ویندوز 7 را در ویندوز xp خود دارید
این بسته برای
windows XP SP3 آماده شده است و در بسیاری از موارد برای سرویس پک 2 هم جواب داده است

Windows 7 User32.dll for Windows XP Feature

- Updated Windows 7 icons

- Windows 7 User Account Control Icon

- Replacer for easy file replacement

- Backup file included

Windows 7 User32.dll for Windows XP Service Pack 3

Windows 7 User32 dll for XP by TSR-Pr

Download Windows 7 User32.dll for Windows XP SP3

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati