http://cache.gizmodo.com/assets/images/4/2007/12/liquor_lock.jpg
در این ترفند یاد خواهیم گرفت که بدون نیاز به نرم افزار و با چند حرکت ساده اطلاعات مورد نیاز را در فولدری گذاشته و بر روی آن پسورد بگذاریم و آن را از دید بقیه ی کاربران مخفی کنیم.مزیت این روش اینست که بسار سریع و ساده اطلاعات خود را کدگذاری می کنید.پس با ما تا اخر این پست باشید :

مراحل کار :

ابتدا فولدری را با نام دلخواه خود بسازید.
سپس وارد فولدر شوید و یک فایل متنی را با پسوند TXT بسازید و کدهای زیر را درون آن قرار دهید :
Quote:
Quote: cls
@ECHO OFF
title Folder Private
if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK
if NOT EXIST Private goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Are you sure you want to lock the folder(Y/N)
set/p "cho=>"
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Private "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Enter password to unlock folder
set/p "pass=>"
if NOT %pass%== password here goto FAIL
attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" Private
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDLOCKER
md Private
echo Private created successfully
goto End
:End

بعد از اینکه این کدها ی دستوری را کپی کردید به خط 23 بروید و یا کلمه ی password here را پیدا کنید و آن را پاک کنید و به جای آن پسورد مورد نظر خود را بگذارید
مثال : if NOT %pass%== narnia1234 goto FAIL
بنابراین پسورد شما narnia1234 می شود.
سپس وارد منوی file سپس save as شده و با نام "locker.bat " آن را ذخیره کنید .
حال به فولدر باز گردید و مشاهده می کنید که یک پوشه ی commanding به نام ( LOCKER ) ساخته شده است.یعنی (locker.exe)
بر روی آن دوبار کلیک کنید و در این حالت شما یک فولدری به نام (Private ) می بینید.
http://i.imagehost.org/0127/lock_folder.png
خب حال اطلاعات و داده هایی را که می خواهید بر روی آن بریزید و بیرون بیایید .سپس بر روی locker دوبار کلیک کنید و عبارت Y ار در جواب به if you want to lock your folder? Y/N ? بدهید.در این حالت فولدر private محو می شود و اطلاعات شما مخفی می شود.
در صورتی که می خواهید فولدر را از قفل باز کنید ، (locker) را باز کنیدو پسورد را وارد کنید و در این صورت شما private folder را می بینید.

این تکنیک برای افراد کمی حرفه ای قابل هک می باشد!
منبع : keyneveshte.com

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati