دانشمندان می گویند یک گنجشک که در سواحل مرداب های نمکی ایالت کنیتکت آمریکا زندگی می کند سکسی ترین پرنده در جهان است. تحقیقات نشان داد که حداقل 95 % از پرنده های جنس ماده این گونه، در هر دوره تخم گذاری بیش از یک شریک جنسی نر دارند. دانشمندان می گویند رفتار غیر عادی این پرنده یک مکانیسم عمده در بقای آنها در این سواحل است که همواره طغیان می کنند. بررسی DNA و رفتارهای جنسی حاکی از تعدد شرکای جنسی در این پرنده است. محققان می گویند در این پرندگان شانس اینکه دو جوجه دریک آشیانه مشابه، از یک پدر باشند تنها 23 % است. این تحقیق نشان داد بطور متوسط از هر3 آشیانه، 1 آشیانه دارای جوجه هایی است که بیش از 5/2 پدر دارند.


ترجمه از سایت بالاترین به نقل از سایت بی بی سی

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati